Sport

Hva skjer dersom jeg stryker hesten min fra travløp?

I henhold til DNTs Løpsreglements § 7-7 kan starterklært travhest utebli fra start kun dersom det etter fristen for starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hesten, eller ved annen uforutsett hendelse som hindrer start.
Strykning kan foretas på egenerklæring av ansvarlig trener eller dennes representant, jf. § 7-3, av hestens veterinær (sykmelding), eller av banedommernemnden. Stevneveterinæren på banen kan enten anbefale eller pålegge banedommernemnden, eller hestens trener eller kusk/rytter å stryke hesten dersom den ikke fremstår i konkurransemessig skikk. Det er i alle tilfeller viktig at DNT v/Norsk Trav, eller den banen som skal arrangere løpene, får melding om at hesten skal strykes ummidelbart etter at treneren har tatt en slik avgjørelse.

Strykning på egenerklæring fra trener gjøres i forkant av løpsdagen (dvs.før hesten har ankommet arrangørbanen), og medfører fem dagers innmeldingsforbud for hesten. Innmeldingsforbudet utløper automatisk slik at ny innmelding kan foretas på sjette dagen etter løpsdagen der hesten ble strøket fra løp. Dersom friskmelding fra veterinær foreligger, kan innmeldingsforbudet reduseres til to dager, slik at ny innmelding kan foretas på tredje dagen etter løpsdagen som hesten ble strøket fra. Et innmeldingsforbud vil uansett medføre at hesten strykes til løp den allerede er innmeldt eller starterklært til, jf. § 7-7.

Unntak fra hovedregel om innmeldingsforbud kan gjøres i tilfeller der annen uforutsett hendelse, eksempelvis transporthinder eller egen sykdom (akutt), har inntruffet. Forutsetningen er at det inntrufne skal være hendelser fullstendig utenfor trenerens kontroll, så som ekstreme vær-/føreforhold, stengte veier, tunneller e.l. Problemer med bilen eller hestetransporten forøvrig, hester som ikke lar seg laste eller transportere e.l. medfører ikke fritak fra hovedregel om innmeldingsforbud. Ved akutt sykdom skal det fremlegges erklæring fra lege e.l. 

Etter stevnestart, eller eventuelt etter at hesten har ankommet arrangørbanen,er det banedommernemnden, eventuelt etter innstilling fra stevneveterinæren, som har myndighet til å stryke hestene. I tilfeller der hesten strykes som følge av sykdom eller skade, eller mistanke om slikt, ilegges automatisk fem dagers innmeldingsforbud samt krav om friskmelding fra veterinær før hesten igjen kan innmeldes til løp. Banedommernemnden kan forlenge innmeldingsforbudet utover de ordinære fem dager, dersom dette anses nødvendig,
Dersom friskmelding fra veterinær fremlegges, kan innmeldingsforbudet reduseres til to dager, slik at ny innmelding kan foretas på tredje dagen etter løpsdagen hesten ble strøket fra løp.
Innmeldingsforbud vil også her medføre at hesten strykes fra løp hesten allerede er innmeldt eller starterklært til.

Dersom hesten er strøket fra løp i et annet land, forholder DNT seg til arrangørlandets regelverk for strykning av hest.

Hvordan får jeg lisens?

For å være innehaver av en norsk lisens, uavhengig av kategori, stilles det krav til at søker skal drive sin virksomhet i Norge (se spesifikke krav for den enkelte lisenskategori), at vedkommende har oppnådd nedre aldersgrense for gjeldende lisenskategori, samt innehar gyldig medlemskap i et travlag tilknyttet DNT. For søkere som har hester i trening (egne eller andres) skal samtlige hester som trenes med tanke på å starte i travløp registreres på treningslisten. Det betyr at også unghester, hester i rekonvalesens osv., skal registreres på treningslisten til den personen som faktisk trener og har ansvaret for hesten. Avlshopper-/hingster, hester som er pensjonert fra en aktiv løpskarriere osv. skal ikke være registrert på en treningsliste. Det skal også oppgis fullstendig adresse til stedet der hestene er oppstallet.

Amatørtrenerlisens
Utstedes til personer som ønsker å trene egen hest(er), eller hest(er) som eies eller leies av personer i nært slektskap til lisensinnehaver. I Lisensbestemmelsene finnes en uttømmende liste over hvilke relasjoner som anses som nært slektskap i denne sammenhengen. For å få utstedt amatørtrenerlisens må søker være fylt 16 år, ha fast bostedsadresse i Norge.  
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Profesjonell trenerlisens A
Utstedes til personer som har gjennomført trenerutdanning ved  Norsk Hestesenter, Starum. Søkeren må være fylt 18 år, folkeregisterregistrert i Norge, samt dokumentere minimum 3 års praksis med travhester. Videre må søker oppfylle øvrige vilkår slik de fremkommer av DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser.
Profesjonell trenerlisens A gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et ubegrenset antall hester uavhengig av eierforhold, og er forbeholdt personer som ønsker å drive næringsvirksomhet basert på trening av travhester.
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Profesjonell trenerlisens B
Ustedes til personer som har gjennomført og bestått påkrevet kurs i regi Norsk Hestesenter, Starum. Søkeren må være fylt 18 år, og være folkeregisterregistrert i Norge. Profesjonell trenerlisens B gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et ubegrenset antall hester som lisensinnehaver selv, ektefelle/samboer eller egne barn er registrert som ansvarlig eier eller leietaker av i Det Norske Travselskap eller utenlandsk sentralforbund. I tillegg kan innehaver av profesjonell trenerlisens B opptre som ansvarlig trener for et antall på maksimalt fem (5) hester, uavhengig av eierforhold. Det stilles krav til at den delen av virksomheten som omfatter trening av hester for andre skal drives som næringsvirksomhet.
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Kjøre/montélisens
Søkeren må gjennomføre og bestå lisenskurs, herunder teoretisk og praktisk eksamen, arrangert ved totalisatorbane i Norge. Draktfarger og eventuelt draktreklame, samt helseattest på fastsatt skjema, må være godkjent og registrert av DNT.
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Utfyllende informasjon om vilkår og rettigheter for lisens finnes i DNTs Lisensbestemmelser.


Hva vil det si at en hest er innmeldingsberettiget i Kriteriet og Derby?

Norskfødte hester som registreres ved fødselsmelding hos DNT innen 31.12 det året hesten er født, er automatisk innmeldingsberettiget til Norsk Travkriterium og Norsk Travderby. Dersom fødselsmeldingen ikke er hos DNT innen den nevnte fristen, vil ikke hesten være innmeldingsberettiget. Ansvarshavende eier bestemmer selv om/ når vedkommende vil stryke hesten. Dette må gjøres skriftlig til DNT, inneholdende ansvarshavende eiers underskrift. Man kan velge å stryke fra ett eller begge løp. Vær oppmerksom på at varmblodshester må være innmeldingsberettiget i minst ett av løpene for å være innmeldingsberettiget til DNTs Unghestserie. Se her for mer informasjon om rutinene rundt Kriteriet og Derby.


Historikk

Kappkjøring med hest - det vi i dag omtaler som travsport - er den eldste organiserte sportsgren i Norge. De første kjente, organiserte travløp ble arrangert i 1832, og i 1875 ble Det Norske Travselskap stiftet.

Bakgrunnen for utviklingen av travløp var blant annet at en rask landeveishest var et samfunnsmessig mål, som spesielt presteskapet arbeidet for å utvikle på 1700-tallet. På landsbygda ble arbeidshester brukt til kappkjøring for konkurranse og underholdning.

Travløp knyttet opp mot organisert veddemål - totalisatorspill - har pågått her i landet siden 1928, og spillselskapet Norsk Rikstoto ble stiftet i 1982.

I Norge har vi 11 travbaner som arrangerer travløp med totalisatorspill fast. Spredt over hele landet fra Kristiansand i syd til Harstad i nord avvikles nesten daglig travkjøringer.

I tillegg kjøres det travløp lokalt og regionalt på ytterligere 11 regionbaner, og en rekke lokalbaner.
Travsportens viktigste oppgave i dag er å bidra til å bevare hesten i vårt land gjennom midler fra spillomsetningen i travløp.

Rekruttering til travsporten skjer blant annet gjennom ponnitrav. Over 1000 barn og unge er lisensierte til å delta i travløp med ponnier.